آشنایی با موسسه آموزشی ، علمی فرهنگی ره پویان

مؤسسه آموزشی ، علمی و فرهنگی ره پویان در سال ۱۳۸۴ با بهره گیری از تجارب آموزشی، تربیتی و مدیریتی مؤسسان در حوزه
آموزش و پرورش و با هدف ارائه شیوه های نوین آموزشی و پرورشی تأسیس گردید و در همین راستا با راه اندازی مراکز مختلف
آموزشی به دست توانمند نیرو های متخصص و متعهد و با فراهم نمودن بستر مناسب در جهت شناخت استعداد های نوآموزان
و دانش آموزان خویش ، شروع به فعالیت نموده و اهتمام ویژه ای به نوآوری ، خلاقیت ، پرورش وشکوفایی مهارت های ذهنی و
عملی دارد تا آنان را آماده ورود به دنیای پرشتاب امروزی نماید.